Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 1/9-352 від 27.08.2000
м.Київ
Міністру освіти Автономної
Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій
  Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. N 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1 - 2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.
При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;
специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.
2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):
для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть;
для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя;
для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи - за навчальний рік.
Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).
Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).
3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:
індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);
протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);
журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);
журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);
журнали щоденного обліку роботи (додаток 14).
Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11).
Заступник Міністра В.О.Огнев'юк
Додаток 1
  ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
  (погоджено)* (затверджено)*
Директор _____________________      Директор районного (міського)
         (назва навчального         центру практичної психології
              закладу)              (методист)
______________________________      __________ ___________________
__________ ___________________      (підпис)   (прізвище, і., п/б)
(підпис)   (прізвище, і., п/б)
                               План
       роботи практичного психолога (соціального педагога)
          _____________________________________________
                   (назва навчального закладу)
          _____________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
                  на 200_ - 200_ навчальний рік
------------------------------------------------------------------
 N |   Зміст роботи з учнями (дітьми),   |  Термін  | Де і з ким
п/п|      педпрацівниками, батьками,     |проведення| проводиться
   |      адміністрацією навчального     |          |
   |              закладу                |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
1. |Психодіагностична робота             |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
2. |Консультаційна робота                |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
3. |Корекційно-відновлювальна та         |          |
   |розвивальна робота                   |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
4. |Психологічна просвіта                |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
5. |Навчальна діяльність                 |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
6. |Організаційно-методична робота       |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
7. |Зв'язки з громадськістю              |          |
------------------------------------------------------------------
Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога (соціального педагога).
Додаток 2
        ЗАТВЕРДЖЕНО
        (погоджено)*
Директор _____________________
         (назва навчального
              закладу)
______________________________
__________ ___________________
(підпис)   (прізвище, і., п/б)
                               План
       роботи практичного психолога (соціального педагога)
          _____________________________________________
                   (назва навчального закладу)
          _____________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
                 за ___________ місяць 200_ року
------------------------------------------------------------------
 N |Зміст роботи з учнями (дітьми),|  Термін  |Де і з ким |Норми
п/п|  педпрацівниками, батьками,   |проведення|проводиться|часу*
   |  адміністрацією навчального   |          |           |
   |          закладу              |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
1. |Психодіагностична робота       |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
2. |Консультаційна робота          |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
3. |Корекційно-відновлювальна та   |          |           |
   |розвивальна робота             |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
4. |Психологічна просвіта          |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
5. |Навчальна діяльність           |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
6. |Організаційно-методична робота |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
   |                               |          |           |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
7. |Зв'язки з громадськістю        |          |           |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.96 р. N 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;
б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.
Додаток 3
        ЗАТВЕРДЖЕНО
        (погоджено)*
Директор _____________________
         (назва навчального
              закладу)
______________________________
__________ ___________________
(підпис)   (прізвище, і., п/б)
                        Статистичний звіт
про роботу практичного психолога (соціального педагога)
          _____________________________________________
                   (назва навчального закладу)
          _____________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
           за ____ чверть 200_ - 200_ навчального року
------------------------------------------------------------------
 N |        Основні види роботи          |К-сть чол.|К-сть класів
п/п|                                     |          |    груп)
---+-------------------------------------+----------+-------------
 1 |                  2                  |     3    |      4
---+-------------------------------------+----------+-------------
1. |Індивідуальна психодіагностика:      |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) учнів (дітей) всього:             |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |початкових класів;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |середніх класів;                     |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |старших класів;                      |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) педпрацівників;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |в) батьків                           |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
2. |Групова психодіагностика,            |          |
   |соціально-психологічні дослідження   |          |
   |серед:                               |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) учнів (дітей) всього:             |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |початкових класів;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |середніх класів;                     |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |старших класів;                      |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) педпрацівників;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |в) батьків                           |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
3. |Індивідуальне консультування:        |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) учнів (дітей) всього:             |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |початкових класів;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |середніх класів;                     |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |старших класів;                      |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) педпрацівників;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |в) батьків                           |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
4. |Корекційно-відновлювальна та         |          |
   |розвивальна робота з учнями (дітьми):|          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) індивідуальна (всього):           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |початкових класів;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |середніх класів;                     |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |старших класів;                      |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) групова (всього):                 |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |початкових класів;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |середніх класів;                     |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |старших класів                       |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
5. |Проведення ділових ігор, тренінгів   |          |
   |для:                                 |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) педпрацівників;                   |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) батьків                           |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
6. |Психологічна просвіта, виступи перед:|          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |а) учнями (дітьми);                  |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |б) педпрацівниками;                  |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |в) батьками                          |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
7. |Навчальна діяльність (кількість      |          |
   |годин):                              |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |курси за вибором;                    |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |факультативні заняття;               |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |гурткова робота                      |          |
---+-------------------------------------+----------+-------------
8. |Зв'язки з громадськістю, відвідування|          |
   |(кількість заходів):                 |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |учнів (дітей) вдома;                 |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |батьків за місцем роботи;            |          |
   |-------------------------------------+----------+-------------
   |органів виконавчої влади та          |          |
   |громадського самоврядування          |          |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
Статистичний звіт про роботу:
а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;
б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;
в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.
Додаток 4
  Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)*
------------------------------------------------------------------
   N   |   Найменування видів робіт    |Одиниця виміру| Нормативи
позиції|                               |обсягу роботи |часу (год.)
-------+-------------------------------+--------------+-----------
   1   |               2                       3            4
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       | Організаційно-методична робота|              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 1.    |Складання плану роботи:        |     План     |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |на місяць                      |    - " -     |    2,5
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |на рік                         |    - " -     |    6,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 2.    |Складання звіту про виконану   |     Звіт     |
       |роботу:                        |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |за місяць (чверть)             |    - " -     |    4,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |за півріччя (рік)              |    - " -     |    8,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 3.    |Підготовка до проведення       |  Один захід  |    7,0
       |тренінгів, ділових ігор тощо з |              |
       |учнями (дітьми), батьками,     |              |
       |педпрацівниками                |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 4.    |Підготовка до педагогічних     |  Один захід  |   5,0
       |консиліумів                    |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 5.    |Підготовка до виступів на      |  Один захід  |   3,0
       |батьківських зборах,           |              |
       |педагогічних нарадах, семінарах|              |
       |для педагогів                  |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 6.    |Підготовка до проведення       |  Один захід  |   3,0
       |виховних годин з учнями        |              |
       |(дітьми), навчальних занять    |              |
       |(курси за вибором,             |              |
       |факультативи, гуртки)          |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 7.    |Робота в бібліотеці,           |    Місяць    |   8,0
       |самопідготовка                 |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 8.    |Консультації в навчально-      |  Один захід  |   5,0
       |методичних та наукових центрах |              |
       |(закладах)                     |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 9.    |Участь в навчально-методичних  |    Місяць    |   8,0
       |семінарах (нарадах) психологів |              |
       |(соціальних педагогів)         |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |    Психодіагностична робота   |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 10.   |Індивідуальна психодіагностика |  Один учень  |   6,0
       |(обстеження, обробка           |   (дитина),  |
       |результатів, оформлення        | педпрацівник,|
       |висновків і рекомендацій)      |    батько    |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 11.   |Групова психодіагностика,      |  Один клас   |  16,5
       |соціально-психологічні         |(група дітей),|
       |дослідження (обстеження,       |група педпра- |
       |обробка результатів, оформлення|  цівників,   |
       |висновків і рекомендацій)      |   батьків    |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |      Консультаційна робота    |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 12.   |Індивідуальне консультування:  | Одна бесіда  |
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |а) учнів (дітей) у т.ч.:       |              |
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |дошкільного віку               |     - " -    |   1,0
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |початкових класів              |     - " -    |   1,0
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |середніх класів                |     - " -    |   1,5
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |старших класів                 |     - " -    |   2,0
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |б) педпрацівників              |     - " -    |   1,5
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |в) батьків                     |     - " -    |   2,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 13.   |Профконсультації з учнями      |  Один учень  |
       |(включаючи бесіди з батьками,  |              |
       |педагогами) без проведення     |              |
       |психодіагностичної роботи,     |              |
       |у т.ч.:                        |              |
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |середніх класів                |     - " -    |   3,0
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |старших класів                 |     - " -    |   5,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |  Корекційно-відновлювальна та |              |
       |        розвивальна робота     |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 14.   |Корекційно-відновлювальна та   |              |
       |розвивальна робота з учнями    |              |
       |(дітьми) у т.ч.:               |              |
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |а) індивідуальна               |  Один учень  |   30,0
       |                               |   (дитина)   |
       |-------------------------------+--------------+-------------
       |б) групова                     |   Один клас  |
       |                               |    (група)   |   40,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 15.   |Проведення ділових ігор,       |  Одна група  |   40,0
       |тренінгів для педпрацівників,  |              |
       |батьків                        |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |     Психологічна просвіта     |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 16.   |Виступи перед учнями (дітьми), | Один виступ  | Фактично
       |педпрацівниками, батьками, в   |              |використа-
       |установах та організаціях тощо |              | ний час
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |      Навчальна діяльність     |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 17.   |Викладання навчального         | Одне заняття |   1,0
       |матеріалу за програмами курсів |              |
       |за вибором, факультативів,     |              |
       |гуртків                        |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
       |    Зв'язки з громадськістю    |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 18.   |Відвідування учнів (дітей)     |  Один захід  |   2,0
       |вдома, бесіди з батьками       |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 19.   |Відвідування батьків за місцем |  Один захід  |   3,0
       |роботи                         |              |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 20.   |Вирішення питань з місцевими   |  Один захід  |   2,5
       |органами виконавчої влади та   |              |
       |громадського самоврядування    |              |
------------------------------------------------------------------
* Примітки:
Наводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. N 339.
У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.
Додаток 5
  Інформація про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи у 200_ - 200_ навчальному році
1. Статус центрів:
підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);
штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);
структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реабілітаційні центри тощо).
2. Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6 - 8).
3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчальний рік:
підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних педагогів) ВНЗ області та ІППО;
підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО АПН України;
атестовано працівників психологічної служби на вищу, I, II категорії.
4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України.
5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підготовлені або видані у минулому навчальному році:
підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;
методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;
накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.
6. Проведення масових заходів:
науково-практичні конференції;
навчальні семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, місцевих органів управління освітою;
семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників.
7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програми, навчальні технології, авторські школи тощо).
8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:
тема;
предмет, об'єкт досліджень;
час, місце проведення, кількість учасників.
9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за напрямками роботи (згідно додатка 3).
10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, засобами масової інформації.
11. Підписка на журнали "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина":
навчальними закладами освіти;
практичними психологами та соціальними педагогами;
педагогічними працівниками.
12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.
Примітки:
а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);
б) терміни подачі інформації:
для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1 липня;
для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.
Додаток 6
Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)
               загальноосвітніх навчальних закладів
            ______________ району ____________ області
-----------------------------------------------------------------------------------
|Загальноосвітні навчальні|           Місто           |           Село            |
|  заклади з чисельністю  |---------------------------+---------------------------|
|         учнів           |К-сть|  Кількість ставок   |К-сть|  Кількість ставок   |
|                         |навч.|---------------------|навч.|---------------------|
|                         |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|
|                         |     | лог. | гогів |      |     | лог. | гогів |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|        до 200           |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|      понад: 200         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         300             |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         400             |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         500             |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         700             |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         900             |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         1100            |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         1300            |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         1500            |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|         1700            |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Школи-інтернати для      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|дітей, які потребують    |     |      |       |      |     |      |       |      |
|соціальної допомоги      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Спеціальні школи         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|(інтернати) для дітей,   |     |      |       |      |     |      |       |      |
|які потребують корекції  |     |      |       |      |     |      |       |      |
|фіз. та роз. розвитку    |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Санаторні школи для      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|дітей, які потребують    |     |      |       |      |     |      |       |      |
|тривалого лікування      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Школи соціальної         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|реабілітації для дітей,  |     |      |       |      |     |      |       |      |
|які потребують особливих |     |      |       |      |     |      |       |      |
|умов виховання           |     |      |       |      |     |      |       |      |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Всього:                  |     |      |       |      |     |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------------------
Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)
           інших навчальних закладів системи загальної
                         середньої освіти
            _______________ району __________ області
----------------------------------------------------------------------------
|ПТНЗ з чисельністю|           Місто           |           Село            |
|      учнів       |---------------------------+---------------------------|
|                  |К-сть|  Кількість ставок   |К-сть|  Кількість ставок   |
|                  |навч.|---------------------|навч.|---------------------|
|                  |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|
|                  |     | лог. | гогів |      |     | лог. | гогів |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     до 400       |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   понад: 400     |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|      500         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|      600         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|ПТНЗ соціальної   |     |      |       |      |     |      |       |      |
|реабілітації      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|МНВК з чисельністю|     |      |       |      |     |      |       |      |
|учнів:            |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     до 400       |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   понад: 400     |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|      500         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|      600         |     |      |       |      |     |      |       |      |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Всього:           |     |      |       |      |     |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------------
           Чисельність практичних психологів дошкільних
                       навчальних закладів
            ______________ району ____________ області
----------------------------------------------------------------------
|Дошкільні заклади |           Місто           |        Село         |
|  з чисельністю   |---------------------------+---------------------|
|      груп:       |  Кількість   | Кількість  |  Кількість|Кількість|
|                  | д/закладів   |  ставок    | д/закладів| ставок  |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|     до 4         |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|   понад: 4       |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|       6          |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|       8          |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|       10         |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|Дошкільні заклади |              |            |           |         |
|компенсувального  |              |            |           |         |
|типу              |              |            |           |         |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|Всього:           |              |            |           |         |
----------------------------------------------------------------------
Примітка: дані таблиць додатка 6 подаються обласними центрами загалом по області та окремо по кожному району.
Додаток 7
  Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів) ___________ області
---------------------------------------------------------------------
 N |Назва району|Чисельність  |   Центри практичної      | Методисти
п/п|  (міста)   | вихованців  |      психології і        |
   |            |дошкільн. та |    соціальної роботи     |
   |            |загально-осв.|--------------------------+-----------
   |            |навч. заклад.|район-|К-сть |Місь-|К-сть |р-ну|міста
   |            |             |  ні  |ставок| кі  |ставок|    |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
1. |            |             |      |      |     |      |    |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
2. |            |             |      |      |     |      |    |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
...|            |             |      |      |     |      |    |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
   |Всього по   |             |      |      |     |      |    |
   |обл.        |             |      |      |     |      |    |
---------------------------------------------------------------------
Додаток 8
  Освітній рівень практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти _____________ району __________ області
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва району, міста,|   К-сть   |  Освіта практичних психологів  |  Освіта соціальних психологів
п/п|навчального закладу | п/психол.,|--------------------------------+---------------------------------
   |                    |с/педагогів|   Спеціаліст,  |Бакалавр| Інша |   Спеціаліст,  |Бакалавр| Інша
   |                    |           |     магістр    |        |освіта|     магістр    |        |освіта
   |                    |           |----------------|        |      |----------------|        |
   |                    |           | вища |  курси  |        |      | вища |  курси  |        |
   |                    |           |базова|переквал.|        |      |базова|переквал.|        |
   |                    |           |освіта|         |        |      |освіта|         |        |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
1. |                    |           |      |         |        |      |      |         |        |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
2. |                    |           |      |         |        |      |      |         |        |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
...|                    |           |      |         |        |      |      |         |        |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
   |Всього              |           |      |         |        |      |      |         |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Кваліфікаційний рівень практичних психологів
                (соціальних педагогів) навчальних
                         закладів освіти
             _____________ району __________ області
----------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва району, міста,|   К-сть   | Квал. практичних психологів| Квал. соціальних психологів
п/п|навчального закладу | п/психол.,|----------------------------+----------------------------
   |                    |с/педагогів|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.
   |                    |           |     |  кат.  |  кат. |вищ. |     |  кат.  |  кат. |вищ.
   |                    |           |     |        |       |кат. |     |        |       |кат.
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
1. |                    |           |     |        |       |     |     |        |       |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
2. |                    |           |     |        |       |     |     |        |       |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
...|                    |           |     |        |       |     |     |        |       |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
   |Всього              |           |     |        |       |     |     |        |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
  Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування
                         учнів ____ класу
                        (дітей ____ групи)
                    _________________________
                   (назва навчального закладу)
     Соціально-демографічний
паспорт учня (дитини)
та його (її) сім'ї.
------------------------------------------------------------------
 N |   Дата проведення   |Назва методики|   Короткий результат.
п/п|                     |              |Висновки та рекомендації
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
  Протоколи індивідуальних консультацій практичного психолога (соціального педагога)
                   ___________________________
                   (назва навчального закладу)
------------------------------------------------------------------
 N |   Дата проведення   |   Проблема   |    Короткий запис
п/п|                     |  звернення   |  змісту консультації
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
---+---------------------+--------------+-------------------------
   |                     |              |
------------------------------------------------------------------
Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.
Додаток 11
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _______________________
(назва навчального
закладу)
________________________________
________ ______________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові)
  Графік роботи
         практичного психолога __________________________
                              (назва навчального закладу)
              ______________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------
       Дія тижня       |        Інтервали робочого часу
                       |------------------------------------------
                       |    з _____ год.    |   по _____ год.
-----------------------+--------------------+---------------------
Понеділок              |                    |
-----------------------+--------------------+---------------------
Вівторок               |                    |
-----------------------+--------------------+---------------------
Середа                 |                    |
-----------------------+--------------------+---------------------
Четвер                 |                    |
-----------------------+--------------------+---------------------
П'ятниця               |                    |
------------------------------------------------------------------
Додаток 12
  Журнал* проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом (соціальним педагогом)
                    __________________________
                   (назва навчального закладу)
--------------------------------------------------------------------
 N |Прізвище, ім'я| Форма роботи |Тематика|Методи| Дата проведення.
п/п|учня (дитини) |--------------| роботи |роботи|Облік відвідування
   |              |індив.|групова|        |      |
---+--------------+------+-------+--------+------+------------------
   |              |      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------
* Примітка: невід'ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).
Додаток 13
  Журнал* психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (соціальним педагогом)
                    __________________________
                   (назва навчального закладу)
Дата спостереження:                 Клас (група)
"___" _______________ 200_ р.       _______________________
Учитель (вихователь) ____________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------
    Хід уроку (заняття) чи      |      Аналіз спостережень.
  навчально-виховного заходу    |    Висновки та рекомендації
------------------------------------------------------------------
1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)
------------------------------------------------------------------
                                |
------------------------------------------------------------------
         2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)
------------------------------------------------------------------
                                |
------------------------------------------------------------------
            3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)
------------------------------------------------------------------
                                |
------------------------------------------------------------------
* Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.
Додаток 14
  Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога)
                      ______________________
                   (назва навчального закладу)
------------------------------------------------------------------
 Дата | К-сть год.| Вид  |Короткий зміст|    З ким    |К-сть чол.
      |           |роботи|   роботи     | проводилась |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
      |           |      |              |             |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
      |           |      |              |             |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
      |           |      |              |             |
------------------------------------------------------------------
"Інформаційний збірник Міністерства
освіти України", N 20, жовтень, 2000 р.


Немає коментарів:

Дописати коментар