вівторок, 23 січня 2018 р.

Рекомендації ТОКІППО щодо методичних розробок

На виконання п. 5.3 наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 20.06.2017 №211 “Про контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників керівниками місцевих органів управління світою та навчальних закладів” ТОКІППО надіслано для використання у роботі  рекомендації щодо методичних розробок претендентів на присвоєння едагогічних звань: “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-
методист”, “педагог- організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, керівник гуртка- методист”, затверджені на засіданні науково-методичної ради Тернопільського ОКІППО (протокол № 10 від 28.12.2017).


Рекомендації

щодо  методичних розробок претендентів на присвоєння педагогічних звань:викладач-методист”, “учитель-методист”,  “вихователь-методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “керівник гуртка-методист” (для розгляду на засіданні науково-методичної ради ТОКІППО)

Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, та змін, унесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, педагогічні звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист” можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які:
-         мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” (для педагогічного звання “керівник гуртка - методист” - найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту),
-         здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність,
-         мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
Крім того, Типовим положенням (пункт 5.4) передбачено присвоєння педагогічного звання “вихователь-методист” вихователям, музичним керівникам, інструкторам з фізичної культури дошкільних навчальних закладів, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, найвищий тарифний розряд та стаж педагогічної діяльності не менше 8 років. На них також поширюються вимоги п.5.2 Типового положення.
Вимога про обов’язкову підготовку методичних розробок педагогічними працівниками, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “- методист”, Типовим положенням не передбачена. Атестаційна комісія під час атестації педагога, який має це  педагогічне звання, може прийняти рішення про його відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність.
Порядок подачі методичних розробок для схвалення їх на засіданні
науково-методичної ради ТОКІППО:
      1. Заклад освіти на засіданні педагогічної/методичної ради розглядає методичні розробки педагога – претендента на присвоєння звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист”. За умови прийняття позитивного рішення дирекція закладу освіти готує відгук про педагогічну та методичну діяльність педагога в контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у методичних розробках, зокрема: методичної проблеми, над якою працює вчитель, інноваційних методів і технологій, які впроваджує в освітньому процесі, способах поширення педагогічного досвіду, використання цих розробок у практичній  діяльності вчителя та інших педагогів (обсяг – до 2 сторінок формату А-4).
   2. Методичні  розробки (в електронному варіанті), лист-подання та відгук закладу освіти подаються до районного (міського) методичного кабінету чи методичного кабінету органу управління освітою або ж до органу управління освітою і розглядаються на засіданні методичної ради. Попередньо готується рецензія на методичні розробки працівником методичної установи (фахівцем з предмета).
  3. Після розгляду, обговорення поданих матеріалів та у разі прийняття позитивного висновку керівник методичної служби (або органу управління освітою в ОТГ) готує лист-подання до науково-методичної ради Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
 Матеріали педагогічних працівників закладів освіти обласної комунальної власності надсилаються у ТОКІППО разом із листом-поданням керівника закладу, відгуком про педагогічну і методичну діяльність та рецензією фахівця.
      4. Оформлені належним чином матеріали подаються до ТОКІППО не пізніше 10 лютого поточного року.
    5. Методисти ТОКІППО, відповідальні за проведення експертизи методичних розробок відповідних категорій педагогічних працівників, до 20 лютого складають експертний висновок про методичні розробки. На засіданні науково-методичної ради ТОКІППО здійснюється розгляд матеріалів і приймається відповідне рішення до 01  березня поточного року.
Перелік матеріалів:
          1.Лист-подання за підписом керівника з проханням розглянути матеріали педагогічного працівника, який атестується на присвоєння звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка- методист” (на ім’я директора ТОКІППО) .
У листі-поданні має бути  прохання розглянути методичні розробки з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією на присвоєння педагогічного звання; інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, педагогічне звання (якщо є); дата розгляду матеріалів колегіальним органом районного рівня.
Документ засвідчується підписом керівника відповідної установи. Наприклад:
Штамп
Директору
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Петровському О.М.
Лист-подання
щодо розгляду та схвалення на засіданні науково-методичної ради ТОКІППО методичних розробок
педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист”
Методичний кабінет ____________________________________________
повна назва методичного кабінету/центру
порушує клопотання перед науково-методичною радою інституту щодо розгляду матеріалів та схвалення методичних розробок педагогічного працівника
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
(ПІБ, посада, місце роботи)
який претендує на присвоєння педагогічного звання “________________________”, з проблеми_____________________________
                                                                                                                                                                                                   


Розглянуто та обговорено на раді методичного кабінету (протокол від____________ №____).
Завідувач (Начальник) _________________     ініціали та прізвище
                                   М.П.                                                     
         2. Методичні розробки (навчально-методичні матеріали, що розкривають форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому тощо).
3 . Відгук про педагогічну і методичну діяльність учителя.
4.  Рецензія.

Немає коментарів:

Дописати коментар