понеділок, 5 березня 2018 р.

Підвищення правової та психологічної культури батьків в процесі реалізації реформи освіти

засідання клубу спілкування соціальних педагогів у НВК ШЛ№6


В основі педагогіки партнерства –
 спілкування, взаємодія та співпраця 
між учителем, учнем і батьками.

Учні, батьки та вчителі, 
об’єднані спільними цілями та прагненнями, 
є добровільними й зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат.

 Школа має ініціювати нову, 
глибшу залученість родини 
до побудови освітньої траєкторії дитини.

Діалог і багатостороння комунікація 
між учнями, учителями та батьками 
змінить односторонню авторитарну 
комунікацію вчитель – учень. 
Концептуальні засади
 реформування середньої освіти

«Нова українська школа»


П Р О Г Р А М А
засідання клубу спілкування
соціальних педагогів ЗНЗ  

Підвищення правової та психологічної культури батьків в процесі реалізації реформи освіти

Мета: визначення ролі та змісту правової та психологічної просвіти батьків як учасників освітнього процесу сучасної української школи, ознайомлення соціальних педагогів з інноваційними методами просвіти батьків. 


14.00 – 14.05 – Оголошення теми, мети заняття. Актуальність питання формування правової та психологічної культури батьків у сучасних умовах.

14.05 – 14.20 – Стратагемні новинки в сучасному шкільному житті.
О.М.Остапчук
Директор
ТНВК ШЛ№6 ім.Н.Яремчука
14.20 – 14.45 –  Традиційні та інноваційні форми роботи з сім'єю, спрямовані на формування та розвиток партнерських  взаємовідносин в системі «педагоги-батьки».  Робота в групах.
Несмашна Г.Є.
методист
психологічної служби ТКМЦ
учасники семінару

14.45 – 15.45 –  Досвід організації  нетрадиційних форм роботи з батьками. 
Презентація Відкритих родинних студій для батьків.
Данилків Т.Я.,
соціальний педагог
ТНВК ШЛ№6 ім.Н.Яремчука

15.45-16.00 - Зворотний зв'язок. Підведення підсумків та розробка рекомендацій щодо організації ефективної взаємодії з батьками
Несмашна Г.Є.
методист психологічної служби ТКМЦ
                                                                                                           учасники семінару


Один древній лікар сказав хворому: «Нас троє: ти, я і хвороба. Я борюся з твоєю хворобою. Якщо ти станеш на мій бік, ми переможемо її, але якщо ти будеш на її боці, вона отримає перемогу».
 Те ж саме з педагогікою. Якщо ми на боці родини - разом ми зможемо подолати дитячі труднощі і проблеми зростання.

Атмосфера творчості, любові й поваги до дітей та дорослих , яка панує у ТНВКШЛ№6  ім.Н.Яремчука,  спонукала до вибору сампе цього закладу для проведення чергової зустрічі соціальних педагогів.  А досвід  проведення соціальним педагогом ліцею  Данилків Т.Я.  Відкритих родинних студій для батьків, який було презентовано на VI  Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти", варто було  поширити серед колег.
  
Як зробити батьків "співучасниками"  освітнього процесу...як залучити батьків до участі у просвітницьких заходах і якими вони мають бути...роль класного керівника у налагодженні ефективної співпраці з соціальним педагогом...На ці та багато інших питань шукали відповідь учасники  клубу спілкування..
Закон України «Про освіту» (витяг) 
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).Процес налагодження взаємодії з батьками ефективний за дотримання педагогом психолого-педагогічних правил та вимог:

використання заходів, спрямованих на підвищення авторитету батьків. У спілкуванні з батьками слід уникати категоричного тону, який може спровокувати образи, роздратування. Нормою мають стати стосунки, засновані на взаємоповазі. Цінність їх полягає у розвитку почуття власної відповідальності, вимогливості, громадянського обов'язку як учителів, так і батьків;

довіра до виховних можливостей батьків, підвищення рівня їх педагогічної культури й активності у вихованні. Психологічно батьки готові підтримати потреби школи. Навіть ті батьки, які не мають педагогічної підготовки й освіти, з розумінням і відповідальністю ставляться до виховання дітей;

педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання в життя сім'ї. Соціальний педагог — особа офіційна, але за специфікою своєї роботи може стати свідком стосунків, які приховуються від сторонніх. Якою б не здавалася йому сім'я, фахівець  повинен бути тактовним, ввічливим, інформацію про сім'ю використовувати лише для допомоги батькам у вихованні дитини;

життєстверджуючий, мажорний настрій при вирішенні проблем виховання, опора на позитивні риси дитини, орієнтація на успішний розвиток особистості. Формування особистості дитини передбачає подолання труднощів, протиріч у її житті. Важливо, щоб це сприймалося як вияв закономірностей розвитку (нерівномірність, стрибкоподібний характер, причинно-наслідкова обумовленість, вибіркове ставлення дитини до виховних впливів), тоді складнощі, протиріччя, несподівані результати не викликатимуть розгубленості у педагога.Форми організації просвітницької роботи з батьками

Педагогічний лекторій. Передбачає надання батькам систематизованих знань з теорії виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання з допомогою лекцій, бесід.
Позакласний педагогічний всеобуч. Спрямований на ознайомлення батьків з проблемами виховання дітей різних вікових груп, починаючи роботу з першого класу.
Університет педагогічних знань. Передбачає більш серйозну підготовку з теорії виховання. Заняття відбуваються у формі лекцій та семінарів. Батьки беруть участь в обговоренні проблем.
Підсумкова річна науково-практична конференція батьків з проблем виховання. Учасники визначають найактуальнішу проблему сімейного виховання ("Трудове виховання”, "Найкоротший шлях до добра — через прекрасне” тощо), протягом року вивчають її. У виступах батьки підбивають підсумки теоретичних і практичних досліджень, діляться особистим досвідом.
День відчинених дверей. Головна мета — показати роботу школи, привернути увагу батьків до проблем виховання. Вимагає серйозної підготовки: оформлення школи, організації програми свята (концерту, зустрічей у класах, відвідання виставок, спортивних змагань тощо).
Класні батьківські збориТрадиційна форма роботи. Один з варіантів — формування проблемної тематики ("Чи можна спізнитися з вихованням у дитини доброти, чуйності?” тощо).
Проведенню зборів допомагає заздалегідь складений опитувальник ("Пригадайте, які життєві труднощі загартовували Ваш характер, зміцнювали волю?”, "Охарактеризуйте стан Вашої дитини (мовлення, вчинки, почуття, настрій, результати дій), коли вона зустрілася зі справжньою трудністю”, "Чи часто Ви спостерігаєте за дитиною під час подолання нею труднощів?”, "Які труднощі найчастіше вдається подолати дитині, а які їй не під силу?” та ін.).
Відвідування батьків вдома. Це сприяє налагодженню контактів із сім'єю, з'ясуванню її загальної та педагогічної культури, умов життя учня, консультуванню щодо єдиних вимог до дитини, обговоренню відхилень в її поведінці, вживанню необхідних заходів щодо їх запобігання, залученню батьків до участі в роботі школи тощо.
Відвідувати батьків учнів можна, маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний прихід вчителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх. Дуже важливо створити атмосферу довіри і доброзичливості.
Листування. Передбачає періодичне надсилання батькам листів про успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність за доручення. Можна повідомити про певні його труднощі, попросити про зустріч. Варто висловити щиру подяку за хороше виховання дитини. Лист передають батькам через їх дитину, попередньо ознайомивши її із змістом. Найчастіше листування використовують, коли класний керівник/соціальний педагог не може зустрітися з батьками вдома або запросити їх до школи.
Консультації батькам. Передбачають надання конкретних рекомендацій, порад з актуальних для батьків питань.
Запрошення батьків до школи. Найчастіше це роблять для конфіденційної розмови про шкільні проблеми дитини (погана поведінка, неуспішність тощо). Під час бесіди важливо дотримуватися педагогічного такту, створити атмосферу довіри. Педагог висловлює свої міркування, відповідає на запитання батьків, надає корисні поради. Необхідно пам'ятати, що надмірне звертання уваги на недоліки учня викликає в батьків неприязнь, насторогу, навіть якщо педагог має рацію.
Тематичні вечори запитань і відповідей. Сприяють глибокому пізнанню методики сімейного виховання. На них запрошують працівників правоохоронних органів, лікарів, психологів, соціальних працівників, фахівці, які опікуються проблемами виховання молоді.
Ознайомлення батьків з психолого-педагогічною літературою. Передбачає відбір і надання рекомендацій щодо психолого-педагогічної, науково-популярної літератури для батьків відповідно до проблем, які є в учнів певного класу, чи в окремої дитини.
Тренінги формування батьківської компетентності. Передбачає заняття з активною участю батьків, виконання ними інтерактивних вправ, які формують нові усвідомлення та навички батьківства. Немає коментарів:

Дописати коментар