пʼятниця, 26 серпня 2022 р.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2022-2023нр.

 


Рекомендації 

щодо організації навчальної  Діяльності фахівців

 Психологічної служби закладів  Загальної середньої освіти 

у 2022-2023 н.р.


Укладено на основі листів Міністерства освіти і науки України 

від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році», 

від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році». 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2022-2023нр.


Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, що спрямована на удосконалення, розвиток, формування особистості.

У закладах освіти цей напрям роботи реалізується працівниками психологічної служби за допомогою викладання навчального матеріалу за програмами

 •  курсів за вибором,
 • факультативів,
 • гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування.

 Звертаємо увагу, що програми курсів за вибором повинні мати відповідний гриф і входити до Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у закладах загальної середньої освіти.

Програми можна обирати з переліку рекомендованих МОНУ для використання в освітньому процесі, що мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для використання в освітньому процесі» або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах». Перелік постійно оновлюється і доступний на офіційному вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»(ІМЗО).

Згідно з листом МОНУ від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»

 у 2021/2022 навчальному році програмам факультативів, спецкурсів і курсів за вибором, що були розроблені працівниками психологічної служби у системі освіти і пройшли апробацію у закладах освіти та рецензування науковців  і практиків, експертною комісією з психології та педагогіки надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» для використання у роботі практичними психологами  соціальними педагогами у закладах освіти України.

 Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno- pedahohichna-robota/fakul-tatyvy/:

 Факультативи

Факультативні курси

1.                 Євстаф’єва І.Г. «Основи самовизначення особистості»

2.                 Мельникова О.Л. «Скринька чеснот»

3.                 Романовська Д.Д. Бобик С.М. «Мандруючи до зрілості»

4.                 Романовська Д.Д. Зузак О.В. «Основи психології та педагогіки»

5.                 Сидоренко Н.О. «Психологічні перлинки для кожної дитинки»

6.                 Сидоренко Н.О., Кльоц Л.А. «Лісова абетка»

7.                Романовська Д.Д. Програма факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості» 

8.                 Майданик Л.Ю. Курс за вибором «Психологія життєвого успіху» 10 клас

9.                 Майданик Л.Ю. Курс за вибором «Психологія сімейних стосунків» 11 клас

10.             Лозова К.С. Програма факультативного курсу “Знай та розвивайся”

11.             Кірпота Ю.О. «Психологія спілкування» для учнів 5 класів

 

Також на сайті ІМЗО у рубриці «Переліки»  на 2022/2023 навчальний рік можна знайти

Перелік навчальної літератури та навчальних програм з психології та педагогіки, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти 

Якщо наявну у вас програму ви не знаходите серед вказаних вище переліків, отже, вона не рекомендована МОНУ для використання в освітньому процесі, або втратила таку рекомендацію.

 Можна скористатися рекомендованими програмами з переліку «Модельні навчальні програми для 5-9 класів Нової української школи (запроваджуються поетапно з 2022 року)», які можна знайти за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

 Наприклад, серед програм освітньої галузі «Етика і предмети морального спрямування» є програми, відповідної тематики, які підходять для  викладання працівниками  психологічної служби , наприклад,

·                     Вчимося жити разом 5-6 кл. Воронцова та ін.

·                     Культура добросусідства 5-6 кл. Араджионі та ін.

 Також можна впроваджувати програми психологічного спрямування в інтегрованих курсах соціальної та здоров’язберігаючої освітніх галузей за різними видами інтеграції.

 Фахівцям психологічної служби рекомендовано впроваджувати факультативні курси, які спрямовано на збереження і зміцнення психічного здоров’я, завдяки яким відбувається підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу на Модельні програми для курсу за вибором «Соціально-емоційне та етичне навчання» (освітня галузь — Соціальна і здоров’язбережувальна).

До нового стандарту загальної середньої освіти включено складову соціально-емоційного та етичного навчання. На реалізацію цього стандарту командою EdCamp Ukraine розроблено модельні навчальні програми СЕЕН для варіативної складової навчальних планів для 1–2, 3–4 і 5–6 класів.

 Ці програми пройшли державну експертизу та затверджені для використання:

·                     Програма СЕЕН 1-2-кл з пояснювальною запискою

·                     Програма СЕЕН 3-4-кл з пояснювальною запискою

·                     Програма СЕЕН 5-6-кл з пояснювальною запискою

 Навчальні програми, докладно розписані уроки СЕЕН, адаптовані до вікових груп, а також посібники та рекомендації для впровадження СЕЕН в освітній процес доступні для завантаження на сайті ЕdCamp Ukraine за посиланням https://www.edcamp.ua/seelukraine/khochu-praktykuvaty-seen/

 На сайті також можна пройти вступний онлайн-курс українською: короткий анімований відеокурс, що є вступом до програми СЕЕН. Після його проходження та підсумкового тесту відкривається доступ до завантаження конспектів уроків, генерується сертифікат, яким надається дозвіл на викладання курсу у закладі освіти.

 Згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році,  (Лист МОНУ від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році») модельні навчальні програми на рівні закладу освіти мають бути конкретизовані у навчальні програми.

 На основі обраної модельної навчальної програми закладом освіти розробляється навчальна програма предмета чи інтегрованого курсу. Така програма має містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідною модельною навчальною програмою, розподіл навчальних годин на вивчення кожного тематичного блоку, опис видів навчальної діяльності. У модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних годин у розрізі розділів, тем тощо. Кількість годин, необхідна для вивчення тієї чи іншої теми (розділу, модуля тощо), визначається вчителем/вчителькою у навчальній програмі в межах загальнорічної кількості годин, передбаченої навчальним планом закладу освіти на вивчення цього предмета/інтегрованого курсу, та з урахуванням очікуваних результатів навчання, визначених навчальною програмою.

Зверніть увагу, що розробляючи навчальну програму педагоги можуть вносити зміни у пропонований модельною навчальною програмою зміст навчального предмета/інтегрованого курсу, відповідно до підготовленості класу, регіональних особливостей, робочого навчального плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається освітній процес, зокрема: доповнювати зміст програми, включаючи регіональний компонент; розширювати/поглиблювати або ущільнювати зміст окремих елементів (розділів, тем, модулів тощо) програми зважаючи на потреби учнів, матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, запити батьків, громади тощо; доповнювати тематику практичних/творчих робіт; вилучати окремі питання, з метою уникнення надмірної деталізації змісту навчального матеріалу.

Загальний обсяг таких змін може досягати 20%.

 Також учитель може змінювати послідовність вивчення тем, не порушуючи логічної послідовності досягнення результатів навчання.

 Види навчальної діяльності, запропоновані у модельних навчальних програмах, мають рекомендаційний характер. При розроблені навчальної програми педагоги визначають ті види навчальної діяльності, які будуть використовуватися в освітньому процесі для досягнення результатів навчання, визначених Державним стандартом.

Педагоги можуть: обирати види навчальної діяльності з тих, що запропоновані в модельній навчальній програмі; адаптувати рекомендовані модельною навчальною програмою види діяльності відповідно до потреб здобувачів освіти та особливостей організації освітнього процесу; додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності, відповідно до освітніх методик і технологій, які використовує вчитель, а також наявних засобів навчання.

 Навчальна програма оформляється за зразком модельних навчальних програм. На титульному аркуші зазначається назва та авторський колектив модельної навчальної програми, на основі якої створено навчальну програму закладу.

 Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти.

 На основі навчальної програми предмета (інтегрованого курсу) вчитель складає календарно-тематичний план, який має орієнтувати в послідовності розгортання програмового змісту і формування очікуваних результатів навчання, забезпечуючи при цьому цілісність і системність навчання.

Календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній формі і може бути об’єднано з навчальною програмою в один документ.

Вчитель має академічну свободу, що надає йому право самостійно обирати програмне забезпечення, методи та форми організації освітнього процесу, конструювати урок так, щоб учні могли самостійно відкрити нові для себе знання, опанувати нові навички, розвинути свою компетентність

Під час реалізації навчальної програми рекомендуємо вчителю надавати учням чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчання, застосовувати особистісно-орієнтований підхід, що може бути забезпечений передусім вибором відповідних тем навчальних проєктів та ролей у груповій діяльності.

Методичні прийоми, які використовуються на уроках, треба добирати з урахуванням вимог до результатів навчально-пізнавальної діяльності, що відображені в Державному стандарті і навчальній програмі.

 Педагоги можуть розробляти навчальні програми курсів за вибором і навчальні програми предметів/інтегрованих курсів не на основі модельних навчальних програм. Такі навчальні програми визначають послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета/інтегрованого курсу (курсу за вибором), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження. Навчальні програми, розроблені не на основі модельних навчальних програм, можуть використовуватись у закладах освіти за умови що вони отримали відповідний гриф Міністерства згідно вимог чинного законодавства (наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 р. № 931 «Про затвердження порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 р. за № № 1119/35402, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021р. № 1203).


Освітні програми (ДСЯО)

https://sqe.gov.ua/diyalnist/osvitni-programi/

  
середа, 17 серпня 2022 р.

Корисні посилання щодо допомоги та підтримки в ситуаціях насильства, торгівлі людьми, складних життєвих обставин

 

Корисні посилання щодо допомоги та підтримки в ситуаціях насильства, торгівлі людьми, складних життєвих обставин

 Національна «гаряча лінія» для дітей та молоді: 
0 800 500 225 або 116 111 
(анонімно, безкоштовно зі стаціонарного та мобільного телефонів)

Messenger @childhotline.ukraine,

Instagram @childhotline_ua,

Telegram @CHL116111.

 

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:
0 800 500 335 або 116 123

з мобільних або стаціонарних телефонів цілодобово (безкоштовно, анонімно, конфіденційно).

Поліція: 102.

Центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

 Анонімний онлайн-щоденник «Тільки нікому не кажи» 

дає можливість написати листа тому, з ким складно поділитися своїми переживаннями в реальному житті про булінг у школі, нерозділене кохання чи непорозуміння з батьками (https://secrets.1plus1.ua/).

Перша національна лінія довіри для попередження суїциду: 73 33.
Екстрена психологічна допомога при Кризовому Центрі медико-психологічної допомоги: (068) 770 37 70, (099) 632 18 18, (093) 609 30 03.
«Лiнiя допомоги»: (067) 975 76 76, (066) 975 76 76, (093) 975 76 76.
Лінія психологічної допомоги для учасників АТО та членів їх сімей: 0 800 505 085.
Служба медико-психологічної допомоги та профілактики гострих кризових станів: (044) 456 17 02, (044) 456 17 25.
Національна урядова «гаряча лінія» для постраждалих від домашнього насильства – 15 47.
«Гаряча лінія» Уповноваженого Президента України з прав дитини:(044) 255 76 75.
Освітній омбудсмен України:(095)143 87 26(ez@eo.gov.ua, https://eo.gov.ua/).
«Гаряча лінія» психологічної допомоги та протидії насильству
(https://www.unicef.org/ukraine/stories/hot-lines).
Національна «гаряча лінія» з питань наркозалежності та ЗПТ: 0 800 507 727.
Анонімні консультації на сайтах teensLIVE (від фахівців клінік, дружніх до молоді), supportME (від фахівців).
Уповноважений Президента України з прав дитини (044) 255 76 75.
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 0-800-505-501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 527 (безкоштовно з номерів мобільних операторів України пн. – пт. з 10:00 до 21:00, сб. з 10:00 до 18:00).
Гаряча лінія Міністерства закордонних справ України для громадян України, які опинилися в надзвичайних ситуаціях за кордоном: (044) 238 16 57.
Департамент боротьби зі злочинами, що пов’язані з торгівлею людьми Національної поліції України: (044) 374 37 85 (пн. - сб. з 09:00 до 18:00).
Гаряча лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції:0 800 211 444.
Гаряча лінія з профілактики суїцидів ( https://lifelineukraine.com/).
Гаряча лінія професійної підтримки «Стоп паніка» безкоштовний багатоканальний номер: 0800 50 18 92.
Платформа «Мені здається» (https://nachasi.com/2021/02/05/platform-it- seems-to-me/).
Платформа «Розкажи мені» ( https://tellme.com.ua/).
Канал психологічної підтримки «ПОРУЧ» для підлітків та молоді
(https://t.me/poruch_me).
В рамках роботи платформи СпівДія та Співдія хаб функціонує напрям безкоштовної психологічної підтримки онлайн і офлайн (https://airtable.com/shrfgyZ1ko5UYxR9r).
За підтримки Національної психологічної асоціації психологи- волонтери створили центр психологічної підтримки «Як ти?» (безкоштовно, у будь-який час доби) (https://bit.ly/3QLUdwO).
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відкрив гарячу лінію, за якою можна звернутися за підтримкою: 0-800-300-155 (дзвінки безкоштовні).
 
Довідник психологічної підтримки в умовах війни допоможе знайти відповіді на питання: як боротися з перевтомою, панікою, тривогою, апатією; як зберегти близькі стосунки та позбутися почуття провини (https://bit.ly/3OzJm6Z).
 
Телеграм-канал «підтримай дитину» створено з турботою про батьків і дітей (https://t.me/s/pidtrumaidutuny).
Онлайн-платформа«Аврора»: консультуванняпостраждалих від насильства, зокрема сексуального, доступу до якісної дистанційної допомоги у будь-якому куточку України та за кордоном, достатньо лише заповнити заявку на сайті «Розірви коло» у розділі «Психотерапевтична допомога» (https://rozirvykolo.org/mental-support/).
Безкоштовна психологічна підтримка для кожного, хто відчуває у цьому потребу: УкрЄдність (https://ukr-ednist.com.ua/).
Група психологічної підтримки «Разом» ( https://razom.live/).
Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду (УВФ): +38 (067) 400 46 60 (пн. - нд. з 10:00 до 20:00), сайт Фонду (https://veteranfund.com.ua/).

 

Корисні посилання щодо допомоги у разі кібербулінгу

 

Національна «гаряча лінія» для дітей та молоді за номерами: 0 800 500 225 або 116 111.
Поліція (кіберполіція) за номером 102 (повідомити про кібербулінг).
Чат-бот Stop Sexting (якщо шантажують в Інтернеті і вимагають контент сексуального характеру).
Youtube.com/Stop Sexting Ukraine. Інтернет-платформа «Бийся як дівчина»
(https://www.instagram.com/flg_ua/).
База даних жіночих організацій ( http://portal.uwf.org.ua/).
Організація ЮрФем (доступна та якісна правова допомога в Україні)
(http://jurfem.com.ua/en/home-page-2/).
Організація Teenergizer – консультації за принципом «рівний-рівному» або з психологом безкоштовно і конфіденційно (https://teenergizer.org/consultations).
Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті: 15 45
(далі обрати «3»).

 

Куди потрібно звертатися за допомогою

 тим, хто перебуває за кордоном

Дитяча гаряча лінія 116 111 

(безкоштовно зі стаціонарного та мобільного, анонімно, консультації українською мовою). 

Лінія працює в країнах: Естонія, Данія, Кіпр, Азербайджан, Іспанія, Словаччина, Словенія, Сербія, Румуні, Португалія, Польща, Молдова, Мальта, Литва, Латвія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Болгарія, Хорватія, Албанія.

Національна гаряча лінія для дітей та молоді, яка працює в Україні, через соціальні мережі (конфіденційно, цілодобово).
Інстаграм:childhotline_ua;
телеграм: CHL116111;
фейсбук: @childhotline.ukraine


Поліція, за єдиним номером служби екстреної допомоги: 112 

(для країн Європейського Союзу: Австрійська Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Грецька Республіка, Королівство Данія, Республіка Естонія, Республіка Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерландів, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Республіка Словаччина, Республіка Словенія, Республіка Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Швеція.)
 

 Вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій ситуації, 

для зняття психоемоційного напруження


"Квітка та свічка" https://youtu.be/hVTqEEVUZaw

"Ледачий кіт" https://youtu.be/NHBEUdOaHg8

"Лимон" https://youtu.be/hguSKqCOJOM

"Черепашка" https://youtu.be/Ox_vERq7Gu4

"Пір’їна/статуя" https://youtu.be/nvT2vyWfa6I

https://youtu.be/-q4NeH6t7Iw

https://youtu.be/acY7OXhPJ1A

https://youtu.be/zdZj0aoTfX4

https://youtu.be/Z3lHzbW4eQ4

https://youtu.be/01vunKxw2wQ

https://youtu.be/hsh6_UfRekI

https://youtu.be/j8WivV4e2gA

https://youtu.be/4NjGc1QYur8

https://youtu.be/tQrNeTGYpkQ

https://youtu.be/BzF3w0bwqj8

https://youtu.be/G8SdLwKW1JA

https://youtube.com/shorts/beeAC-XSKeA?feature=share

https://youtu.be/XOaN3ybDxdI

https://youtu.be/qafJxcwFRto

https://youtu.be/61P3zRncyGE

https://youtu.be/a7HkrcSq518

https://youtu.be/2-m44m1joYk

https://youtu.be/v4kpiJz6nL4

https://drive.google.com/file/d/17SEvUsD_-

V7KK5mb1sXsP1nDSII5m_Uh/view?usp=drivesdk

"Безпечний простір" . Курс для педагогічних працівників

 


EdEra. СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ

ТУРБОТА ПЕДАГОГА ПРО СЕБЕ

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ЯК ДОПОМОГТИ КОЛЕЗІ. ЩО ПЕРЕЖИВАЄ СТРЕС

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА ПЕДАГОГІВ


Як діяти, якщо ви виявили булінг?


БАЗОВЕ СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГА ДО ДИТИНИ

Шеринг: обговорення подій, вражень та емоцій

hРОЗВИВАЛЬНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК


Формування довіри у класі. Початок роботи

Коли діти приходять до класу, їх турбують такі питання: 

 • «Чи зможу я почуватися тут у безпеці?» 
 • «Чи можу я “підійти” ближче до іншого / іншої?»
 •  «Чи діти (або дорослі) зрозуміють те, що мене хвилює?» 
 • «Чи мене хтось помічає?» 
 • «Чи важлива іншим моя думка?» 
 • «Яким / якою мене бачать інші люди?» 

Вам варто обговорити з дітьми правила роботи у класі. Будьте послідовними — тоді учні та учениці призвичаяться до ваших вимог. Як це здійснити? 

 • Пояснюйте детально свої вимоги: коли діти бачать, що в кожного правила є обґрунтування, вони легше його сприймають.
 •  Регулярно повторюйте та проговорюйте правила. 
 • Обговорюйте правила з учнями (питайте їхньої думки чи поради) — так ви підвищуєте рівень довіри між собою та дітьми. 
 • Уточнюйте, чи зрозумілі правила («Тут все і так ясно» — поганий підхід).
 •  Запитайте дітей, як вони зрозуміли вас. Попросіть навести приклади. 
 • Запропонуйте вигадані ситуації з життя класу і запитайте, як би діти поводились у кожній такій ситуації. 
 • Говоріть просто, «мовою» дитини.


ДОБІРКА ІГОР ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

граючи, перемагаємо стрес

КАРАНТИННЕ: 59 ІГОР З ДІТЬМИ ВІД СВІТЛАНИ РОЙЗ

сихологиня Светлана Ройз опублікувала добірку ігор з дітьми 3-8 років – для різних каналів сприйняття. Вона підкреслює, що гра – це завжди і розвиток, і терапія, і адаптація. Але сучасне покоління дітей не отримує тієї кількості стимулів в різних каналах сприйняття, яке було б важливим і доцільним. У них перестимульований візуальний канал, решта – часто недостимульовані. І різноманітні ігри – це сенсорна інтеграція.

Тож, коли як не зараз, стимулювати різні канали сприйняття дітей😉

👀 Візуальний канал (НЕ гаджети):
* Роздруківки розмальовок та книжки-розмальовки.
* Малювати мандали.
* Малювання одночасно на одному аркуші.
* Малювання зубною щіткою.
* Малювання долонями (ставити відбитки пальців і домальовувати деталі).
* Малювання з закритими очима.
* Викладання малюнків нитками.
* Робити ангелів з макаронів.
* Робити іграшки з втулок від туалетного паперу.
* Дітям різного віку подобається «відривні аплікації» – спочатку на дрібні шматочки руками рветься або кольоровий папір, або листки з журналів, потім з уривків робиться колаж.
* Кожен день тижня назвати «своїм кольором» – наприклад, понеділок – червоний, вівторок – помаранчевий, середа – жовтий і т.д. за кольорами веселки. Кожен день надягати одяг або якусь деталь одягу певного кольору, спробувати знайти продукти такого кольору, або – час від часу кричати – наприклад, «червоний» – і потрібно швидко доторкнутися до предмета цього кольору.

👄 Вербальний канал
* Вчити кожен день одне нове слово на іноземній мові
(З цього ж слова, написаного багато разів – можна зробити малюнок.)
* З букв одного слова складати інші слова (наприклад з букв слова трансформатор – можна придумати – торт, трон, рот, форма та ін.)
* Гра “телеграма” – на кожну букву загаданого слова придумати слово, так щоб вийшло речення (наприклад, СЛОН – суворий лікар обіймає нас 🙂
* Співати.
* Говорити скоромовки.
* Ми з донькою граємо у «вгадай предмет» (частина тіла, транспорт…) ставлячи питання, на які можна відповісти тільки «так» або «ні».

🙌 Тактильний
* Ігри з кінетичним піском (у нас є “розкопки динозаврів – промислова гра з формочками – динозаврів, раніше дочка грала в пасочки, зараз – я ховаю в пісок “скарби”, дитя відкопує).
* Лотки з крупами, в яких можна писати, малювати, ховати предмети (навіть дітям 8-9 років це подобається).
* Ігри з водою – наприклад, запускати, кораблики по воді, переміщати їх диханням.
* Домашні басейни з кульками.
* Дізнаватися предмети на дотик (цю гру люблять і дорослі діти. Можна пропонувати розрізняти продукти на смак, спеції і продукти – за ароматом.

👂 Аудіальний
* Слухати тишу (моя улюблена гра :-))).
* Закрити очі і розрізнити якомога більше звуків.
* Написати букву р – в рядок від зовсім маленької до величезної. А в іншому рядку від величезної до маленької. Просити дитину, щоб вимовляла звук – підвищуючи гучність (чим менше буква, тим тихіше голос).
* З закритими очима вгадувати, по якому предмету вдарили (ложкою, олівцем …).

🧠 Просторове сприйняття, концентрація, 3D (такі ігри стимулюють і розвиток часток мозку, пов’язаних з математичними здібностями, критичним мисленням).
* Змійка (доньці подарували гру з мого дитинства – дуже їй подобається, я знайшла в інтернеті схеми нових фігур).
* Магнітний конструктор.
* Мозаїка, яку потім можна прасувати праскою і виходять підставки під чашки.
* Орігамі.
* Джанга.
* Мікадо (можна замість промислових «паличок» використовувати олівці, ложки …).
* Шашки, шахи, доміно.
* Пазли.
* Можна вчити дітей пришивати ґудзики, вишивати, в’язати, плести макраме.
* Запускаємо дзиги, спостерігаємо за їх кружлянням.
* Домашній квест, пошуки скарбів.
* Переміщатися по кімнаті з закритими очима, орієнтуючись тільки на команди партнера по грі (можна говорити – вправо, вліво, прямо … а можна мовчки – торкаючись до правого, лівого плеча, спини).

🗣 “Оральний праксис” і “ігри з диханням”
* Мильні бульбашки.
* Аеробол – дуємо на обгортки з-під цукерок (або передаючи один одному, або, “задуваючи” голи).
* Задуваємо свічки.
* Намагатися підтримувати в повітрі легкий предмет, наприклад, перо.
* Разом співати.
* Через широкі коктейльні трубочки дути на кульку з паперу – потрапляти нею в «яблучко».

👨‍👩‍👧‍👦 Соціальні ігри
* Рольові ігри з ляльками та іграшками, домашній театр.
* Тіньовий театр.
* Можна разом займатися кулінарією, грати в ресторан (це добре допомагає, коли потрібно швидко приготувати обід, посадити дитину за малюванням меню 🙂
* Варити разом шоколад.
* Робити міні-спектаклі, записувати їх на камеру телефону. (Ми по казкам і малюнкам доньки іноді робимо фільми.)
* Робити будиночок з подушок і пледів – ходити в гості 🙂
* “Зустріти” дітей з друзями – в zoom, чаті Вайбера та ін.
* Оркестр (інструменти – все, що видає звук в будинку).

🏃‍♀️🏃‍♂️ Рух:
* Твістер.
* Пальчиковий твістер.
* Стрибки на кулі-стрибунці (Замість батута – стрибки на дозволеній подушці 🙂
* Хованки.
* Битва подушками.
* Битва кульками.
* Коли ми обмежені в русі – дочка особливо любить настільний (наліжковий 🙂 футбол.
* Ми часто з донькою танцюємо «різні настрої». (Якщо зовсім мало місця, можна ниткою викласти кордони «танцполу» і ввести додаткове правило – за них не виходити).

Важливо пам’ятати, що діти до 6 років прагнуть грати в «егоцентричні» гри – за своїми правилами. Але коли ми їм пропонуємо гру з встановленими правилами – це готує їх до «дорослого життя» з дотриманням певних норм (це профілактика «соціальної депривації»).Художні фільми на тему гендерної ідентичності та сексуальної орієнтаціїЯк підтримати своїх ЛГБТ+-учнів?